search instagram arrow-down

Želiš slediti mojemu blogu?
Wanna follow my blog?

Instagram

English

“Ko so opravljali službo Gospodu in se postili, jim je Sveti Duh rekel: Odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem ju poklical!” (Apd 13,2) Felipe, ki bdi nad mladinsko pastoralo v latinski Ameriki, Michele, njegova tesna sodelavka, in jaz smo bili na dvotedenskem velikonočnem misijonu. Veliki teden smo v celoti preživeli v mestu Granada v Nikaragvi, nato smo se nekaj dni mudili v Panami ter končno sklenili s srečanjem v mestu San José, prestolnici Kostarike. Namera se je na prvi pogled zdela absurdna: v času, ko so mi domači nemški mediji (in če prav razumem tudi velika večina medijev sploh) servirali izključno katastrofične rekordne podatke o n-tem valu epidemije, smo se imenovani trije v vsej svobodi postavili pred Gospoda in molili, naj potrdi (ali ne) našo idejo o poti. Prejeli smo potrditev in sklenili, da gremo, držeč se predpisanih zakonov. Poleg vsak svoje poti do Paname smo opravili tudi 3 krajše lete med imenovanimi deželami. Na vsakem letu se je pred nas postavila kot gora visoka ovira, ki se je vsakič prestavila od tod tja (cf. Mt 17,20).

Potem, ko smo v Tocumen v Panami prileteli vsak iz svojega konca sveta, smo se vkrcali na prvi skupen let proti Managui. Nemalo pričakovano je bilo, da bom prvi kamen spotike jaz, duhovnik. Letališki policijski kontroli preprosto ni zmanjkalo vprašanj v zvezi z mano in mojim življenjem. Kakšnih 25 minut dolgo izpraševanje se je naposled le končalo z odločitvijo, da lahko vstopim v državo. Drugi let nas je vodil nazaj v Panamo, kjer se je zapletalo že pri prijavi na let. Precej časa smo morali nekje ob strani letališke stavbe čakati na zeleno luč, da Felipe in Michele prejmeta vstopna kupona. Po pristanku je panamska mejna kontrola odločila, da Michele nima vstopa k njim; le nekaj dni pred tem je namreč država sklenila, da prihajajoči iz Brazilije do nadaljnjega nimajo vstopa k njim. To ni pomenilo, da mora nemudoma v karanteno, temveč da ima pravico do takojšnjega nadaljevanja poti, v kolikor ostane znotraj letališče stavbe. Torej se je vanjo vrnila in se ni vdala. Hodeč po letališču je opazila, da ima stavba dva različna izhoda. Poskusila je še pri drugem in ponovila postopek, ki ga je ravnokar opravila pri drugih vratih. Nič hudega sluteč je šla skoznje ter brez vsakršnih vprašanj mimo policijske kontrole. Na tretjem letu proti Kostariki so zasačili Felipeja, češ da njegova zavarovalna polica ne predvideva kritja stroškov morebitne karantene. Vsi trije smo imeli isto polico, a kontrolor si je pač izbral njega. Še dobro, saj je on edini, čigar materni jezik je španščina, saj mu je ta jezikovna danost prišla še kako prav. Ne vem točno zakaj, a v nekem trenutku pregovarjanja in razlaganja so mu dopustili, da vstopi v državo. Tako smo se, v tretje, zbrali pri traku za oddano prtljago in napolnjeni z veseljem, da smo lahko na misijonskih poteh.

Skratka, Felipe in Michele sta me uvajala v držo prepuščanja, v kateri je glavni akter Gospod sam. To pravim zato, ker se mi je zdelo, da jima gre to dosti lažje in dosti bolj spontano kot meni. Od vseh treh sem daleč najbolj načrtoval ter si razbijal glavo z najrazličnejšimi podrobnostmi. Izredno veliko časa sem denimo porabil za razvijanje scenarijev v primeru, da se kaj zgodi. Lahko bi nas zavrnili, lahko bi bil kdo od nas pozitiven, kje in kako se izvaja karantena, kaj bi storili če to, kaj če ono … Onadva pa niti ne tako zelo. A ob tem nista bila nekakšna trpna udeleženca brezosebnega in vnaprej določenega toka dogodkov. Sploh ne! V načrtovanju in izvedbi poti sta bila povsem zavestno aktivno udeležena, a vendar prosta od skrbi, ki so se mi zdele tako zelo moje. Imeli smo enake karte in enako poti, a sta bila nanje zelo malo navezana. Prejeli smo sicer mnogo potrditev, da smo na pravi poti, a se po drugi strani nista kaj dosti vznemirjala, če bi se poti v končni fazi obrnile drugače. Izdelali smo precej natančen potovalni načrt, a sta vedela, da je povsem možno, da ga bo potrebno prilagoditi. Ni se mi zdelo, da sta se ob vsem tem ne vem kako vznemirjala. Uvajala sta me v velikonočna pota: učenci Vstalega Jezusa so predvsem osredotočeni na dejstvo, da je s tem najvažnejše že opravljeno. Naša prva skrb je torej življenje in pričevanje o vstajenju – vse drugo znajo biti podrobnosti.

English

Easter paths

“While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” (Acts 13:2) Felipe, who oversees young adults ministry in Latin America, Michele, his close associate, and I went on a two-week Easter mission. We spent the entire week in Granada, Nicaragua, then a few days in Panama, and finally concluded with a meeting in San José, the capital of Costa Rica. The intention seemed absurd at first glance: at a time when the local German media (and if I understand well, the vast majority of the media in general) reported exclusively on a catastrophic record data on the nth wave of the epidemic, the three of us, completely free, stood before Lord and prayed that he confirms (or not) our idea of taking the path. We received confirmation and decided to go, following the national laws. In addition to each of our routes to Panama, we also made 3 short flights between the named countries. A high barrier stood before us like a mountain during every flight, moving from here to there each time (cf. Mt 17:20).

After arriving in Tocumen, Panama, each of us from his or her own part of the world, we boarded our first joint flight to Managua. It was not uncommon for me, the priest, to be a stumbling block. The airport police control simply didn’t run out of questions about me and my life. About 25-minutes of the interrogation finally ended with the decision that I could enter the country. The second flight took us to Panama, where it got complicated when checking in for the flight. We had to wait for quite some time at the side for the green light for Felipe and Michele to receive the boarding passes. After landing, the Panamanian border control decided that Michele could make no entry into the country; only a few days later, the state decided that those coming from Brazil would not be allowed to enter until further notice. This did not mean that she had to be quarantined, but she had the right to continue her journey immediately if she remained inside the airport building. So she went back there, but she didn’t give up. Walking around the airport, she noticed that the building had two different exits. She tried the 2nd one. With tranquility, she went through and passed the police control without any questions. After our third flight to Costa Rica, Felipe was stopped and checked, saying that his insurance policy did not cover the costs of possible quarantine. The three of us had the same insurance, but the controller just picked him. The good thing is he is the only native Spanish speaker, which in this case, was very handy. I don’t know exactly why, but he was allowed to enter the country at some point of negotiations and explanations. So, we gathered at the baggage claim for the third time, absolutely filled with joy that we could be on a missionary trip.

In short, Felipe and Michele introduced me to an attitude of letting myself go, where the main actor is the Lord himself. I say this because I found it much easier and much more spontaneous for them than for me. Of all three, I planned by far the most and smashed my head with all sorts of details. For example, I spent a lot of time developing scenarios in case something happened. We could be rejected, any of us could be positive, where and how to quarantine, what would we do if this, what if that… I thought they didn’t care that much. But at the same time, they were not some kind of passive participants in an impersonal and predetermined course of events. Not at all! They were consciously and actively involved in the planning and making the trip but free from worries that seemed so very much mine. We had the same plans and the same routes, but they were very little tied to them. We received many confirmations that we are on the right path, but on the other hand, they were not very upset if the ways would have turned differently in the end. We made a pretty detailed itinerary, but they knew it would have needed to be adjusted. I didn’t think they were upset about all this. They introduced me to the paths of Easter: the disciples of the Risen Jesus are primarily focused on the fact that the most important thing has already been done. So our first concern is life and the testimony of the power of the resurrection – everything else might be detailing.

This entry was posted in Blogi.
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: